BLOGS

Our Bloggers

"A dreamer, with a lot of thoughts.

 

I am a wife, mother, sister, daughter, dog owner, and friend who most often has people around me. My family is large as I mix the family I was born into with the family of friends and their kids that I have chosen to have in my life.

 

I enjoy being in the creative flow, which is where I am most like myself.

 

I always have many projects going at once. Travel as soon as I get the chance, fall in love with places och immediately start fantasising about what my life would look like if I lived there.

 

My stones and crystals become jewelry. My empty pages get filled with words and colours of soft pastels. My home is filled with people and conversations around the dinner table.

 

The dream right now is a house with a wild garden by the beach."

 

 

 

"En drömmare, med många tankar.

 

Jag är fru, mamma, syster, dotter, matte, och vän som oftast har folk omkring mig. Min familj är stor då jag blandar min familj jag föddes in i med familjen av vänner och deras barn jag valt att ta in i mitt liv.

 

Jag tycker om att vara i det kreativa flödet, det är nog där jag är som mest mig själv.

 

Jag har alltid fler projekt på gång samtidigt. Reser så fort jag får möjligheten, förälskar mig i platser och fantiserar genast om hur mitt liv skulle se ut om jag bodde just där.

 

Mina stenar och kristaller blir till smycken. Mina tomma blad skriver jag på och fyller med färger i dova pasteller. Mitt hem fyller jag med människor runt middagsbordet.

 

Drömmen här och nu är ett hus med vildvuxen trädgård vid stranden."

 

 

 

"My life is my journey. It's an ongoing and wonderful trip. I am from Stockholm, trying to adjust to Skåne. After almost 50 years in the big city I ended up (together with my husband), partly thanks to coincidences but completely unthought of, on a field in Österlen. Landed by a dormant pearl that needed love. (I sort of have a "weakness" for projects.)

 

So right now in the middle of life, when the beloved children have their own grown-up lives, new possibilities are arising. New paths to walk and I am in love with creating new things. To get to know new places, new friends, new cultures and hear new stories. My journey is both physical and mental. All roads are as exciting and inspiring to me.

 

My roads can lead up a mountain (skiing), down in the depths of the ocean (diving), or up to the surface (boat life). Sometimes the roads lead inwards. Most of the time it leads to the crafty path (renovation) together with my creative side (decoration). My singing voice needs schooling, my cooking needs seasoning and my body needs training.

So the challenges never end, luckily.

 

The colours around me and all this is mild, sober, dusty pastels.

It gives me a calm, a stillness.

It gives me

My Serenity"

 

 

"Mitt liv är min resa. Det är en pågående och fantastisk tripp. Jag är en 08:a, en Stockholmare, som försöker bli Skåning. Efter knappt 50 år i storstan hamnade jag (med min man) dels av en lycklig tillfällighet men också helt otippat på en åkerlapp nere på Österlen. Landade vid en slumrande pärla som behövde kärlek. (Är typ lite "svag" för projekt.)

 

Så här mitt i livet, när de älskade barnen har egna vuxenliv, dyker nya möjligheter upp. Nya stigar ska trampas och jag tokälskar att skapa nytt. Att få lära känna nya platser, nya vänner, nya kulturer och höra nya historier. Min resa är både fysisk och mental. Alla vägar är lika spännande och inspirerande för mig.

 

Mina vägar kan gå upp på en fjälltopp (skidor), ner i havets djup (dykning) eller upp på ytan (båtliv). Ibland går vägarna inåt. Mestadels går den in på den händiga stigen (renovering) hand hand med min kreativa sida (inredning). Min sångröst behöver skolas, min matlagning kryddas och min kropp tränas.

Så utmaningarna tar liksom aldrig slut, som tur är.

 

Färgtonerna runt mig och allt detta är milda, sobra, dova och lite smutsiga pasteller.

Det ger mig ett lugn, en stillhet.

Det ger mig

My Serenity"

 

 

"I am a human being, a girl, a woman, a sister and a daughter. I am also a yogini, a dancer and a singer. A spiritual being, a fairy.

 

Ever since I was little I have taken on different roles, testing the waters by surrendering to different emotions and ways of expressing myself. Growing up in many different parts of the world, it was easy to take on a role in order to fit in with the different surroundings, the culture and the everyday life of that place. I still have all these parts inside of me and they are all a part of who I am today.

 

Today, I am a young woman carefully trying to get out into the world, to find the path I want to walk on. With help from the people close to me and my angels I am looking for inspiration to keep building my life. Yoga gives me my breath, my calm and a deeper understanding about my body. Song and dance get my heart beating and give life to my emotions. Art, design and fashion get my creativity going, whilst at the same time grounding me. Otherwise I would spend almost all my time amongst the clouds inside my head together with godesses, angels and fairies."

 

 

"Jag är en människa, en flicka, en kvinna, en syster och en dotter. Jag är också en yogini, en dansös och en sångerska. En spirituell varelse, en fé.

 

Ända sedan jag var liten har jag gått in i olika roller, provat mig fram genom att gå in i alla mina olika känslor och uttryck. När jag växte upp i olika delar av världen var det lätt att gå in i den roll som passade för stunden, i den kultur och vardag som fanns just där. Alla dessa delar av mig har jag fortfarande inom mig, och de är alla en del av den jag är idag.

 

Idag är jag en ung kvinna som försiktigt försöker ta sig ut i världen, att hitta den väg jag vill gå. Med hjälp av mina närmsta och mina änglar letar jag efter inspiration för att bygga vidare på mitt liv. Yogan ger mig mitt andetag, mitt lugn och en djupare förståelse för min kropp. Sång och dans får mitt hjärta att bulta och mina känslor att leva. Konst, design och mode sätter igång min kreativitet, samtidigt som jag dras ner på jorden där vi lever. Annars skulle jag spendera nästan all min tid bland molnen i mitt huvud tillsammans med gudinnor, änglar och féer."

 

 

"In most aspects I am probably the typical older sister. I am for the most part pretty calm and stabile. (At least on the surface haha.) I think a lot about what my thoughts are and how I feel. My wish is that we should all feel that we can be who we want and that we can support each other in this. Stories of Us is to me a platform for this purpose, a site for inspiration.

Right now I am studying architecture and design in Copenhagen. Therefore I think a lot about the formation and meaning of places, all the places where we live our lives. In the future I want to contribute to developing our physical environments so that everyone feels welcome in our society and so that we can develop mentally by our own means. To me, nature is also an important part of this and I was studying landscape architecture earlier. I think that I in the future will work on the border between nature and culture.

 

Something I have a hard time with is injustice and I work a lot with trying to treat others and myself as good as possible. Sometimes it's easy and sometimes it's hard. I look forward to all the experiences that await me because it feels as if I have already taken part of so many wonderful things in my life, something I am extremely grateful for. If I get to be okay most of the time, unhappy some of the time and happy some of the time I think everything will be alright."

 

 

"I de flesta sammanhang är jag nog mycket av en storasyster. Jag är för det mesta ganska lugn och stabil. (På ytan iallafall haha.) Jag tänker mycket på vad jag själv tänker och känner. Min önskan är att alla ska känna att de kan vara som de är och att vi tillsammans ska kunna stötta varandra i detta. Stories of Us är för mig en plattform för just detta, en sida för inspiration.

Just nu studerar jag arkitektur och design i Köpenhamn. Därför

funderar jag mycket över platsers utformning och betydelse, alla ställen som vi lever ut våra liv på. I framtiden vill jag bidra till att utveckla våra fysiska miljöer så att alla känner sig välkomna i vårt samhälle och så att vi psykiskt kan utvecklas efter vår egen förmåga. För mig är naturen också en viktig del i detta och jag studerade tidigare landskapsarkitektur. Jag tror att jag i framtiden kommer att jobba i gränslandet där natur och kultur möts.

Något som jag har svårt för är orättvisor och jag jobbar mycket

med att försöka behandla andra och mig själv så väl som möjligt. Ibland är

detta lätt och ibland är det svårt. Jag ser fram emot alla de upplevelser som

väntar mig för det känns som att jag redan haft möjlighet att få ta del av så

mycket fantastiskt i mitt liv, något som jag är extremt tacksam för. Om jag

bara får vara nöjd största delen av tiden, olycklig ibland och lycklig ibland

så blir nog allt bra tror jag."

 

 

"I am a person who thinks a lot and therefore I also like to write. It makes my thoughts coherent. I like to explore and learn new things and creating. It's something I have with me in my everyday life to cheer me up and make me feel good.

 

I love the everyday-creativity. To bake, cook, paint, draw, plant, write and craftsmanship. To fix and mend by yourself over all. It's something grounding that speaks to me; you can get by on your own. I think it's a sustainable philosophy for oneself and for mother earth. I am generally interested in sustainability in the personal lifestyle and in the society: materially and in the way you take care of yourself.

 

Otherwise I am interested in art, architecture and design in a broad sense. I am studying my final year in landscape architecture at SLU and I want to work in the design world later. When I am not at school I usually go to second hands och look for findings because I love old things. I read a lot, practice yoga, run and spend my time in gardens or in nature. I like buying nice shoes, eating fun foods and listening to music. That makes me happy."

 

 

"Jag är en person som tänker mycket och därför tycker jag också om att skriva. Det får mina tankar att hänga ihop. Jag tycker om att utforska och lära mig nytt och att skapa saker. Det är något jag har med mig i vardagen som piggar upp och får mig att må bra.

 

Jag älskar det vardagskreativa. Att baka, laga mat, måla, rita, odla, skriva och typ slöjd och hantverk. Att laga och göra grejer själv överlag. Det är något grundligt i det som tilltalar; man klarar sig själv. Tänker att det är en hållbar filosofi för en själv och för mother earth. Jag är överlag intresserad av hållbarhet i den egna livsstilen och i samhället: materiellt och i sättet att ta hand om sig själv.

 

Annars är jag intresserad av konst, arkitektur och design i bred bemärkelse. Jag pluggar mitt sista år på landskapsarkitektprogrammet på SLU och vill arbeta i designvärlden sen. När jag inte är i skolan brukar jag gå på loppis och leta efter fynd för jag älskar gamla grejer. Jag läser mycket, yogar, springer och är i trädgårdar eller naturen. Gillar att köpa snygga skor, äta rolig mat och lyssna på musik. Då blir jag glad."

 

 

"I am a positive, inspirational, loving human who is a friend, a daughter, sister and a jack of all trades with creativity and well-being as my spark. I am inspired by openness, vulnerability, and affecting other people in a positive manner. Health is my passion - mental, physical, as well as spiritual. Meetings with people is the most beautiful thing I know, every day I am grateful for the adventures I get to experience in my everyday life as yoga teacher, self-employer and food creator.

 

Presence, warmth and courage are important parts of my life. I want to live in truth according to what my heart tells me. Because that's the way it is, we don't always have time to go back and forth - the only time we have is now. Right this moment. Nature is important to me and if I could I would walk around barefoot. I like being in a flow and simplyfying things, minimizing problems. I dream of open hearts, solidarity and civil courage. I want to see people dare to meet people to realise how we all can learn from each other and the beautiful things that happen when we step out of our social boundaries and our comfort zone.

 

My curiosity often leads the way and it has taken me around the world a couple of times. And more are yet to come..."

 

 

"Jag är en livsbejakare, inspiratör, kärleksmänniska, vän, dotter, syster och mångsysslare med kreativitet och välbefinnande som glöd. Jag inspireras av öppenhet, sårbarhet och att påverka andra människor positivt. Hälsa är vad jag brinner för – mental, fysisk som själslig hälsa. Möten med människor är det vackraste jag vet, varje dag är jag tacksam för de äventyr jag får vara med om i min vardag som yogalärare, egen företagare och matkreatör.

 

Närvaro, värme och mod är viktiga komponenter i mitt liv. Jag vill leva i sanning till vad mitt hjärta säger. För så är det ju, vi har inte tid att vela - den enda tid vi har är nu. Precis nu. Naturen är viktig för mig och om jag kunde så skulle jag gå barfota. Jag gillar att vara i flow och att göra saker enkla, minimera problem. Drömmer om öppna hjärtan, solidaritet och civilkurage. Vill se människor våga möta människor för att inse hur vi alla kan lära oss av varandra och de vackra saker som händer när vi går utanför våra sociala ramar och vår comfort zone.

 

Min nyfikenhet får ofta leda vägen och den har tagit mig jorden runt ett flertal gånger. Och fler lär det bli…"

 

 

"I am a person who enjoys life. Who loves adventure and meeting new people. My current situation is that I recently sold a 24 year old project, so now my direction is changing. It will be something completely new for me. And honestly, I'm not sure where it will take me.

 

I live together with my partner, my teenagers and the dogs. As a person I am curious and always have new projects going. I am an artistic soul who always loved to travel and discovering new places. In my family I am the gypsetgirl who is always going places. I am open and often meet new "friends" as I enjoy meeting those who cross my path.

 

In conclusion, I am a person who enjoys life. And challenges? That's life."

"Jag är en livsnjutare som älskar äventyr och möten med nya människor. Min nuvarande sitution är att jag precis har sålt ett 24 år gammalt projekt, så nu blir det att ändra riktning. Det som kommer nu blir något helt nytt för mig. Och jag vet ärligt talat inte riktigt vart det bär.

 

Jag lever i skara med min sambo, mina tonåringar och hundarna. Som person är jag nyfiken och har alltid nya projekt på gång. Jag är en konstnärssjäl som alltid älskat att resa och att få komma till nya platser.

I min familj är jag gypsettjejen som alltid är på väg. Jag är öppen och träffar ofta nya "vänner" då jag gillar mötet med de som kommer i min väg.

 

Sammanfattningsvis, jag är en livsnjutare. Och utmaningar? Det är livet."